AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | ελια

Η γνωστή μυκητολογική ασθένεια κυκλόνιο εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα των ελαιοδέντρων με την ανάπτυξη χαρακτηριστικών κηλίδων, τονίζει σε τεχνικό δελτίο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Κυκλοκόνιο


Το κυκλοκόνιο πέρα από τις κηλίδες στα φύλλα, προκαλεί προοδευτικά φυλλόπτωση στα ελαιόδενδρα και μία γενικότερη εξασθένιση των δέντρων.


Ως εκ τούτου την παρούσα χρονική στιγμή που (σχεδόν παντού) έχει ολοκληρωθεί ο τρύγος είναι σκόπιμο όλοι οι παραγωγοί να προβούν σε ένα ψεκασμό με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ή με ένα χαλκούχο σκεύασμα για την καταπολέμηση του μύκητα.

Το γεγονός πως δεν μπορούν, ίσως, να γίνουν διακριτά τα συμπτώματα την παρούσα στιγμή δεν αναιρεί την ύπαρξη του μύκητα και την δυνατότητά του να προσβάλλει άμεσα τα ελαιόδεντρα (ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν).

Αφετέρου, οι ελαιώνες οι οποίοι μένουν αψέκαστοι ή ελαιώνες που δεν τυγχάνουν ιδιαίτερα εντατικής καλλιέργειας καθώς και ελαιόδενδρα εντός οικοπέδων ή αυλών και κήπων πολλές φορές, στην συνέχεια, εξελίσσονται σε εστίες από όπου ο μύκητας εξαπλώνεται και διαδίδεται ευρύτερα ανάλογα πάντα και με τις συνθήκες που επικρατούν, κάθε χρονιά, στην κάθε επιμέρους περιοχή.

Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να προβούν στον ψεκασμό των ελαιώνων τους (τόσο με ελαιοπαραγωγική κατεύθυνση, όσο και με κατεύθυνση παραγωγής βρώσιμης ελιάς, είτε αμφοτέρων) και ιδιαίτερα εκείνους στους οποίους επικρατούν λόγω του γεωμορφολογικού ανάγλυφου υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η υλοποίηση δύο ψεκασμών με την μεσολάβηση χρονικού διαστήματος ενός μηνός μεταξύ τους (το διάστημα αναφέρεται ενδεικτικά και είναι ανάλογο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν).

Τονίζεται, επίσης, η αναγκαιότητα υλοποίησης των ψεκασμών ακόμα και σε ελαιώνες, οι οποίοι δεν έφεραν σημαντικό ή και καθόλου φορτίο ηρτημένης εσοδείας κατά την φετινή χρονιά, όπως συνέβη στην πλειονότητα περιπτώσεων της περιοχής. Επισημαίνεται, μάλιστα με έμφαση, ότι μία γενικευμένη προσβολή κυκλοκόνιου μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στην καρποφορία των ελαιοδένδρων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική άποψη που παρέχουν οι γεωπόνοι, οι οποίοι συνταγογραφούν την χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και το ιστορικό κάθε ελαιώνα.

Καρκίνωση


Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να παρέχεται στην καταπολέμηση του κυκλοκόνιου και στις περιπτώσεις των ελαιώνων όπου υφίσταται η ασθένεια της καρκίνωσης, η οποία προκαλείται από την είσοδο του βακτηρίου ψευδομονάδα στις πληγές και σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς καθώς ο χαλκός συμβάλλει στον περιορισμό της διάδοσης του βακτηρίου.

Στις περιπτώσεις ελαιώνων με τέτοια προσβολή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται στο κλάδεμα, στην διαχείριση των τομών του κλαδέματος (όποτε εφαρμόζεται αυτό σε κάθε περιοχή) καθώς και στην διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος. Εδώ τονίζεται επιπλέον η ανάγκη απολύμανσης των τομών και ευρύτερα των πληγών με ένα πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος ή με τις αλοιφές κλαδέματος που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Επίσης απαιτείται η απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων καθώς και κάθε άλλη ενέργεια η οποία συμβάλλει στην αποφυγή διάδοσης της καρκίνωσης σε επιπλέον ελαιώνες της περιοχής ή άλλων περιοχών.

Η τυχόν ύπαρξη προσβολής σε ελαιώνες επιβάλλει ακόμη πιο επισταμένη την προσοχή στην υλοποίηση του ψεκασμού με χαλκούχο σκεύασμα ασχέτως του φορτίου ηρτημένης εσοδείας που έφερε ο συγκεκριμένος ελαιώνας όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω.