Κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οίνων Προέλευσης (EFOW), η υπερψήφιση «δίνει ισχυρή εντολή στους εισηγητές για τις τριμερείς διαπραγματεύσεις», με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Ομοσπονδία και τα μέλη της καλούν επίσης το Συμβούλιο «να υποστηρίξει το «πακέτο οίνου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος της EFOW, Bernard Farges, δήλωσε: «Εκ μέρους των συναδέλφων μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την ισχυρή δέσμευσή τους προς τους παραγωγούς οίνων με ΓΕ και ιδιαίτερα τους οινοπαραγωγούς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, η οποία θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα μας και των αγροτικών μας οικονομιών». Από την πλευρά της, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής που είναι αρμόδια για τη διαπραγμάτευση της έκθεσης εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής ομάδας Renew Europe, Irène Tolleret, υπογραμμίζει επίσης σε δελτίο τύπου ότι «το κείμενο του Κοινοβουλίου εμπλουτίζει το νέο κεφάλαιο βιωσιμότητας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα».
Στα συμπεράσματά τους, οι υπουργοί τόνισαν τον καίριο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιοοικονομία στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθιστώντας παράλληλα την ΕΕ πιο ανταγωνιστική, βοηθώντας την να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια στον απόηχο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τόνισαν επίσης τη σημασία της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της περαιτέρω ευθυγράμμισης επιστημονικών εξελίξεων και βιομηχανικής πολιτικής. Τα συμπεράσματα θα παράσχουν πολιτική καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού της βιοοικονομίας στην Ευρώπη. Αναζωογόνηση αγροτικών και παράκτιων περιοχών Το Συμβούλιο τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της βιοοικονομίας για την αναζωογόνηση των αγροτικών και παράκτιων περιοχών μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της προώθησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη επισήμαναν την ανάγκη αποδοχής και αξιοποίησης των περιφερειακών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και της εμπλοκής των νεότερων γενεών μέσω της προώθησης δεξιοτήτων και κατάρτισης που σχετίζονται με τη βιοοικονομία στις αγροτικές κοινότητες. Γεωργία και δασοκομία Οι υπουργοί εξέτασαν ιδίως τη συμβολή των γεωργών και των διαχειριστών δασικών περιοχών στην προώθηση μιας κυκλικής βιοοικονομίας σε επίπεδο ΕΕ. Σημείωσαν επίσης τις δυνατότητες των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα για την παραγωγή εναλλακτικών πόρων βιολογικής προέλευσης, καθώς και της χρήσης μη συμβατικών υδάτινων πηγών για άρδευση. Τόνισαν τη σημασία του δασικού τομέα για τη βιοοικονομία και επισήμαναν τον ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Συστάσεις Μολονότι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία, οι υπουργοί διατύπωσαν μια σειρά συστάσεων για να συμβάλουν στην ενίσχυση του δυναμικού της βιοοικονομίας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, κάλεσαν την Επιτροπή: να ενσωματώσει καλύτερα τη βιοοικονομία σε όλες τις πολιτικές και να διασφαλίσει τη συνοχή των πολιτικών να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και αγροτικές περιοχές να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία και το σχετικό σχέδιο δράσης, και να διενεργήσει εις βάθος αξιολόγηση των δράσεων σε επίπεδο ΕΕ Οι υπουργοί σημείωσαν επίσης ότι η βιοοικονομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταρρυθμισμένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και κάλεσαν την Επιτροπή να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη την ενσωμάτωσαν στα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια. Γενικές πληροφορίες Ο όρος «βιοοικονομία» αναφέρεται στη χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων (βιομάζας) από την ξηρά και τη θάλασσα, όπως καλλιεργειών, δασικών προϊόντων, ψαριών, ζώων και μικροοργανισμών, για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας. Το 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία, η οποία καθορίζει τρόπους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης βιοοικονομίας στην ΕΕ. Στις 29 Νοεμβρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με αυτή τη στρατηγική. Κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, το 2022 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση προόδου στην οποία προσδιορίζονταν θετικές τάσεις, αλλά και επισημαίνονταν τομείς που επιδέχονται βελτίωση, όπως η διαχείριση της γης και τα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης. Η ανάγκη προώθησης της βιοοικονομίας υπογραμμίστηκε επίσης στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2023, στα οποία τονίστηκε η σημασία της «προώθησης της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας [...], μεταξύ άλλων αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η βιοοικονομία».
Ως αποτέλεσμα των εντατικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τα κράτη μέλη, το νέο πλαίσιο παρακολούθησης βάσει του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενημέρωση των Ευρωπαίων σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον.
Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή σχετικά με την πρόσφατα εγκριθείσα έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής . Η συζήτηση ακολούθησε προηγούμενη συζήτηση που διοργάνωσε η γαλλική Προεδρία τον Φεβρουάριο του 2022 σχετικά με την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.
Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα εισαγόμενα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται και άλλα υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων), τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία και τις μεθόδους παραγωγής.
Καθοριστικής σημασίας η περαιτέρω ενίσχυση της ΕΕ καθώς η πανδημία και πλέον η ενεργειακή κρίση, έχουν εξαντλήσει τις οικονομικές δυνατότητες σε πολλά κράτη μέλη. Την ανάγκη ενίσχυσης των εκτάκτων μέτρων για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, σε παρέμβασή του στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας […]
Στην έγκριση συμπερασμάτων σχετικά με τη γεωργία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με βάση το τμήμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα» που αφορά τη γεωργία και τη δασοκομία με στόχο την ενθάρρυνση των γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δέσμευση του άνθρακα της ατμόσφαιρας και στην αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος ή τη βιομάζα με βιώσιμο τρόπο, προχώρησαν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ.
Η ΕΕ εξήγαγε αγροτικά προϊόντα αξίας 196,9 δισεκατομμυρίων ευρώ και εισήγαγε 150,0 δισ. ευρώ.  Σε 347 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η αξία του εμπορίου (εισαγωγές συν εξαγωγές) αγροτικών προϊόντων μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου το 2021, αυξημένα κατά 20,7 δισ. ευρώ περισσότερα από το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, η ΕΕ […]