AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | ΕΙΚΟΝΑ 3

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιοοικονομία

Η χρήση βιομάζας για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην τόνωση των αγροτικών κοινοτήτων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στο να υπερκεραστούν πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Αυτά είναι τα συμπεράσματα των υπουργών Γεωργίας σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει μια βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία για μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.

Είναι σαφές ότι η βιοοικονομία προσφέρει πολλές δυνατότητες για να υπερκεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της επισιτιστικής ασφάλειας. Η προώθηση της βιοοικονομίας στις αγροτικές περιοχές αποτελεί προτεραιότητα για τη Σουηδία, ιδίως δεδομένων των ευκαιριών που προσφέρει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών.

Peter Kullgren, Υπουργός Γεωργίας της Σουηδίας

Στα συμπεράσματά τους, οι υπουργοί τόνισαν τον καίριο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιοοικονομία στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθιστώντας παράλληλα την ΕΕ πιο ανταγωνιστική, βοηθώντας την να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια στον απόηχο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τόνισαν επίσης τη σημασία της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της περαιτέρω ευθυγράμμισης επιστημονικών εξελίξεων και βιομηχανικής πολιτικής. Τα συμπεράσματα θα παράσχουν πολιτική καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού της βιοοικονομίας στην Ευρώπη.

Αναζωογόνηση αγροτικών και παράκτιων περιοχών

Το Συμβούλιο τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της βιοοικονομίας για την αναζωογόνηση των αγροτικών και παράκτιων περιοχών μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της προώθησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη επισήμαναν την ανάγκη αποδοχής και αξιοποίησης των περιφερειακών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και της εμπλοκής των νεότερων γενεών μέσω της προώθησης δεξιοτήτων και κατάρτισης που σχετίζονται με τη βιοοικονομία στις αγροτικές κοινότητες.

Γεωργία και δασοκομία

Οι υπουργοί εξέτασαν ιδίως τη συμβολή των γεωργών και των διαχειριστών δασικών περιοχών στην προώθηση μιας κυκλικής βιοοικονομίας σε επίπεδο ΕΕ. Σημείωσαν επίσης τις δυνατότητες των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα για την παραγωγή εναλλακτικών πόρων βιολογικής προέλευσης, καθώς και της χρήσης μη συμβατικών υδάτινων πηγών για άρδευση. Τόνισαν τη σημασία του δασικού τομέα για τη βιοοικονομία και επισήμαναν τον ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

Συστάσεις

Μολονότι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία, οι υπουργοί διατύπωσαν μια σειρά συστάσεων για να συμβάλουν στην ενίσχυση του δυναμικού της βιοοικονομίας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, κάλεσαν την Επιτροπή:

  • να ενσωματώσει καλύτερα τη βιοοικονομία σε όλες τις πολιτικές και να διασφαλίσει τη συνοχή των πολιτικών
  • να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και αγροτικές περιοχές
  • να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία και το σχετικό σχέδιο δράσης, και να διενεργήσει εις βάθος αξιολόγηση των δράσεων σε επίπεδο ΕΕ

Οι υπουργοί σημείωσαν επίσης ότι η βιοοικονομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταρρυθμισμένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και κάλεσαν την Επιτροπή να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη την ενσωμάτωσαν στα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια.

Γενικές πληροφορίες

Ο όρος «βιοοικονομία» αναφέρεται στη χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων (βιομάζας) από την ξηρά και τη θάλασσα, όπως καλλιεργειών, δασικών προϊόντων, ψαριών, ζώων και μικροοργανισμών, για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας.

Το 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία, η οποία καθορίζει τρόπους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης βιοοικονομίας στην ΕΕ. Στις 29 Νοεμβρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με αυτή τη στρατηγική.

Κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, το 2022 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση προόδου στην οποία προσδιορίζονταν θετικές τάσεις, αλλά και επισημαίνονταν τομείς που επιδέχονται βελτίωση, όπως η διαχείριση της γης και τα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης.

Η ανάγκη προώθησης της βιοοικονομίας υπογραμμίστηκε επίσης στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2023, στα οποία τονίστηκε η σημασία της «προώθησης της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας […], μεταξύ άλλων αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η βιοοικονομία».