Γράφει η Κατερίνα Νταλιάνη MSc Γεωπόνος | Φυτικής Παραγωγής

Συμπτώματα μη παρασιτικών ασθενειών στα φυτά προκαλούνται από ανωμαλίες στην παροχή θρεπτικών στοιχείων. Η ανάπτυξη των φυτών στηρίζεται εκτός από τον άνθρακα(C), στο οξυγόνο(Ο2), και στο υδρογόνο(Η2) που παραλαμβάνονται από τον αέρα. Ακόμα, 12 τουλάχιστον θρεπτικά στοιχεία πρέπει να παρασχεθούν από το έδαφος. Η ανεπάρκεια, σε μορφή αφομοιώσιμη για το φυτό, ενός από τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος δημιουργεί παθολογική κατάσταση που καλείται τροφοπενία.

Οι τροφοπενίες διακρίνονται σε απλές, εάν πρόκειται για ένα μόνο θρεπτικό στοιχείο που η αφομοιώσιμη ποσότητά του στο έδαφος είναι ανεπαρκής, και σύνθετες για περισσότερα, αντιστοίχως, στοιχεία. Σπανιότερα, παθολογική κατάσταση προκαλείται από την παρουσία υπερβολικής ποσότητας ενός στοιχείου. Αυτό το φαινόμενο είναι πλέον σύνηθες στην περίπτωση μερικών ιχνοστοιχείων, όπου η διαφορά μεταξύ της συγκεντρώσεως που προκαλεί τοξικότητα σε σύγκριση με την τροφοπενία δεν είναι πολύ μεγάλη. Αντιθέτως, τα στοιχεία που απαιτούνται σε μεγάλες ποσότητες είναι κατά κανόνα ανεκτά σε περίσσεια.

Όταν η ποσότητα ενός από τα απαραίτητα στοιχεία που είναι στη διάθεση του φυτού είναι κάτω του κανονικού, μπορεί να έχουμε μείωση της αυξήσεως και της παραγωγής, χωρίς εκδήλωση παθολογικής καταστάσεως. Καθώς όμως το στοιχείο εξαντλείται, εμφανίζονται συμπτώματα που καθίστανται χρόνια και, εάν η έλλειψη δε διορθωθεί, το φυτό μπορεί και να οδηγηθεί στο θάνατο. Τα συμπτώματα των τροφοπενιών και γενικότερα των ανωμαλιών στην ανόργανη θρέψη εμφανίζονται σε διάφορα όργανα του φυτού, αλλά είναι πιο συνήθη στα φύλλα, τους ετήσιους βλαστούς και καρπούς. Ο τύπος των συμπτωμάτων εξαρτάται από το ρόλο του συγκεκριμένου στοιχείου στη φυσιολογία του φυτού. Είναι αναμενόμενο, π.χ., να έχουμε μειωμένα ποσά χλωροφύλλης, αν το φυτό δεν έχει επάρκεια Μg ως συστατικού του μορίου της χλωροφύλλης. Επιπλέον, στην περίπτωση θρεπτικού στοιχείου που μετακινείται ευκόλως στο εσωτερικό του φυτού, τα συμπτώματα εμφανίζονται εντονότερα στα ηλικιωμένα φύλλα του κάθε βλαστού, γιατί η νέα βλάστηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της, αφαιρώντας το θρεπτικό στοιχείο από παλιότερους ιστούς. Αντιθέτως, αν το στοιχείο δε μετακινείται ευκόλως, οι διαθέσιμες ποσότητες δεσμεύονται από τα πρώτα φύλλα και τα συμπτώματα εμφανίζονται εντονότερα στα νεότερα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (Ζn)

Ο ψευδάργυρος(Ζn) μετέχει σε ένζυμα απαραίτητα για τη βιοσύνθεση αυξινών και την οξείδωση σακχάρων, που έχουν ως συνένζυμο το νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NAD). Συμμετέχει στο μεταβολισμό των φυτών κσι στο σχηματισμό της χλωροφύλλης. Συμμετέχει επίσης σε πολλές ενζυμικές διεργασίες και παίζει ρόλο στη σύνθεση της τρυπτοφάνης. Η τρυπτοφάνη είναι απαραίτητο συστατικό ορισμένων πρωτεϊνών καθώς και στη σύνθεση αυξινών. Η μείωση των ορμονών αυτών λόγω έλλειψης ψευδαργύρου, στο φυτό προκαλεί μείωση των μεσογονατιών διαστημάτων και του μέγεθους των φύλλων. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται στα επάκρια τμήματα του φυτού, λόγω του ότι ο ψευδάργυρος δε μετακινείται εύκολα μέσα στο φυτό. Η τροφοπενία Ζn προκαλεί σε εσπεριδοειδή και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες μεσονεύρια χλώρωση των κορυφαίων φύλλων. Παρατηρείται επίσης βραχυγονάτωση, μικροφυλλία και μικροκαρπία. Άλλα συμπτώματα από την έλλειψη ψευδαργύρου είναι η παρουσία πράσινων, κίτρινων ή άσπρων κηλίδων μεταξύ των νεύρων των φύλλων. Επιπλέον επιτυγχάνεται πρώιμη φυλλόπτωση, νέκρωση των ιστών αυτών των αποχρωματισμένων περιοχών των φύλλων και κακός σχηματισμός των καρπών που συνεπάγεται μικρή ή και καθόλου παραγωγή

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Η αφομοιώσιμη μορφή του ψευδαργύρου (Zn++) βρίσκεται στα όξινα εδάφη, ενώ σε αλκαλικό έδαφος επικρατεί η αδιάλυτη μορφή και συνεπώς το έδαφος παρουσιάζει ανεπάρκεια στο συγκεκριμένο στοιχείο.

Εδάφη που είναι πλούσια σε οργανική ουσία έχουν μικρό ποσοστό αφομοιώσιμου ψευδαργύρου, ενώ έλλειψη ψευδαργύρου στα φυτά προκαλείται και από υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου. Ο ψευδάργυρος σαν στοιχείο δεν μετακινείται εύκολα στο έδαφος, για αυτό όταν προστίθεται πρέπει να ενσωματώνεται καλά. Το επίπεδο του ψευδαργύρου στο έδαφος σχετίζεται άμεσα με το μητρικό πέτρωμα. Τα εδάφη που προέρχονται από πυριτικά μητρικά υλικά περιέχουν μικρά ποσοστά του στοιχείου.

Ο διαθέσιμος ψευδάργυρος επηρεάζεται από το pH, την προσρόφησή του στις επιφάνειες της αργίλου, την οργανική ουσία, τη συμπλοκοποίηση από την οργανική ουσία, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα θρεπτικά στοιχεία (φώσφορος, χαλκός) και τις κλιματικές συνθήκες.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Ο ψευδάργυρος είναι δυσκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό. Τα συμπτώματα τροφοπενίας ψευδαργύρου εμφανίζονται πρώτα στα νεαρά φύλλα. Απορροφάται από τα φυτά ως κατιόν (Zn+2). Μπορεί επίσης να απορροφηθεί ως συστατικό φυσικών ή συνθετικών οργανικών συμπλοκών. Διαλυτά άλατα ψευδαργύρου και σύμπλοκα ψευδαργύρου μπορούν να εισέλθουν στο φυτό απευθείας μέσω των φύλλων.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
AgroPublic | image 3

– Κιτρινωπές κηλίδες ή και διάχυτη χλώρωση ενδιάμεσα των νευρώσεων των φύλλων.

– Μικρό μέγεθος φύλλων και ανώμαλο περίγραμμά τους.

– Νέκρωση και πρόωρη φυλλόπτωση.

– Μικρό μεσογονάτιο διάστημα.

– Μειωμένη ανθοφορία και ελαττωμένη παραγωγή σπόρων.

-Στη ρίζα παρατηρείται νέκρωση αρχικά των μικρών και στη συνέχεια των μεγάλων ριζών.

Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.
ΕΛΙΑ

Στην καλλιέργεια της Ελιάς, η τροφοπενία Zn προκαλεί μεσονεύρια χλώρωση στα φύλλα τα οποία γίνονται ανοιχτόχρωμα, έντονη μικροφυλλία και βραχυγονάτωση.

AgroPublic | image 1
AgroPublic | image 6

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Εμφανίζεται σε εδάφη πάσης φύσεως. Τα συμπτώματα είναι πολύ χαρακτηριστικά και αναγνωρίζονται εύκολα. Τα νεαρά φύλλα είναι μικρά και εμφανίζουν πρασινοκίτρινες ή κίτρινες κηλίδες μεταξύ πράσινων νεύρων οι οποίες αργότερα επεκτείνονται και σχηματίζουν μεσονεύρια χλώρωση. Εκτός από την έντονη μικροφυλλία παρατηρείται ανόρθωση του ελάσματος, σχηματισμός ασθενικής ετήσιας βλάστησης με βραχέα μεσογονάτια και σε σοβαρές καταστάσεις αποφύλλωση και αποξήρανση της κορυφής των κλαδίσκων. Οι καρποί είναι μικροί και ενίοτε παραμορφωμένοι.

Η τροφοπενία είναι ιδιαίτερα συχνή σε αμμώδη εδάφη πτωχά σε ψευδάργυρο. Άλλοι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση ή την επιδείνωση της ασθένειας είναι η αλκαλικότητα του εδάφους, η υπερβολική αζωτούχος και φωσφορική λίπανση, περίσσεια καλίου και χαλκού, η υψηλή εδαφική υγρασία κ.α.

AgroPublic | image 2

AgroPublic | AgroPublic |

AgroPublic | image 4

και ας μην ξεχνάμε ότι…

Ο Ψευδάργυρος είναι σημαντικός γιατί
  • Αποτρέπει την πρώιμη πτώση των φύλλων
  • Συνεισφέρει σε πιο εύρωστα και υγιή δέντρα
  • Βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο κρύο και σε συνθήκες παγετού
  • Συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη οφθαλμών, καλύτερη ανθοφορία και δέσιμο καρπών
  • Δίνει μεγαλύτερο μήκος των μεσογονατίων διαστημάτων
Βιβλιογραφία-Πηγές:

Παναγόπουλος Χ.Γ. (2007). Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα

Τζάμος Ε.Κ(2007). Φυτοπαθολογία, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα

Gaiapedia.gr, O ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Γράφει η Κατερίνα Νταλιάνη

MSc Γεωπόνος | Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

AgroPublic | viusidagro 1 e1595672967199
Ενας καινοτόμος βιοδιεγέρτης | ΚΛΙΚ εδώ για περισσότερα
AgroPublic | image 5 2
κλικ εδώ για περισσότερα
AgroPublic | fot5
viusid agro-βιοδιεγέρτης
Ένας καινοτόμος Βιοδιεγέρτης, για αύξηση ποσότητας και ποιότητας παραγωγής. Για περισσότερα κάνε ΚΛΙΚ εδώ.
AgroPublic | MAX MAGNETIC.LOGO
Η MET Aqua water technologies systems ανταποκρινόμενη στις σημερινές ανάγκες για καθαρό πόσιμο νερό, σας προτείνει σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας νερού και συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων νέας τεχνολογίας.
AgroPublic | logo olokliro jpg
PREMIUM PRODUCTS – Δείτε περισσότερα εδώ
AgroPublic | 117792816 1652794661542812 9175996160401956341 n

Πλοήγηση άρθρων

PREVIOUS POSTPREVIOUS POSTΤΟ MΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Ο ρόλος του ψευδαργύρου & η τροφοπενία του στα φυτά

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πληρωμές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsLetter

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε το Πολιτική Απορρήτου μας.

bokoslab - agropublic

Πρόσφατα Σχόλια

Άρθρα – Απόψεις

Ειδήσεις, powered by iNews

Συνδεθείτε τώρα!

Εγγραφείτε τώρα!