Παρουσιάζονται αναλυτικά με ποιόν τρόπο γίνονται οι κατάλληλοι υπολογισμοί για την βασική λίπανση στα στοιχεία ΆΖΩΤΟ – ΦΏΣΦΟΡΟ -ΚΆΛΙΟ. Τα μακροθρεπτικά στοιχεία απαιτούνται από τα φυτά σε μεγαλύτερες ποσότητες ενώ τα μικροθρεπτικά σε σχετικά μικρότερες. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία όμως είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών ενώ η έλλειψη έστω και ενός από αυτά μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα στην ομαλή τους ανάπτυξη.

Υπολογισμός Προσθήκης Αζώτου στο έδαφος.

50 κιλά ελαιοκάρπου αφαιρούν από το έδαφος 450g αζώτου. Στόχος είναι η προσθήκη διπλάσιας ποσότητας αζώτου από αυτή που απομακρύνεται με τον συγκομιζόμενο καρπό για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες μέσω έκπλυσης και επιφανειακής εξαέρωσης του αζώτου.

Η εξαέρωσησυμβαίνει κυρίως σε αλκαλικά pH. Άρα χρειάζεται να γίνει λίπανση με 900g αζώτου ανά δέντρο. Λίπανση με ουροθειϊκή αμμωνία, 40-0-0. Αν η λίπανση γίνει με τύπο λιπάσματος 40-0-0. Τότε σε κάθε δέντρο πρέπει να εφαρμοστεί:
40% Ν= στα 100g του λιπάσματος τα 40g είναι Ν
Σε 100g λιπάσματος περιέχονται 40g Ν.
Σε χ g λιπάσματος περιέχονται 900g Ν.
Άρα χ=2250g λιπάσματος.

Έτσι για να προστεθούν σε κάθε δέντρο 900g N, πρέπει να γίνει λίπανση με 2250g λιπάσματος 40-0-0. Δηλαδή προσθήκη 2,250kg λιπάσματος 40-0-0 ανά δέντρο, χύδην.
Τα λιπάσματα τα οποία περιέχουν άζωτο, σε μη αρδευόμενες καλλιέργειες πρέπει να ενσωματώνονται στο έδαφος λόγω εξαέρωσης, ενώ σε αρδευόμενες καλλιέργειες πρέπει να γίνεται άμεσα άρδευση

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ
α. Σύσταση λίπανσης µε φώσφορο 32 µονάδες / στρέµµα
Συνιστώµενο λίπασµα τριπλό υπερφωσφορικό 0 – 46 – 0

Υπολογισµοί:
Οι 32 µονάδες φωσφόρου είναι 32 κιλά
Στο λίπασµα 0 – 46 – 0 το ποσοστό 46% αναφέρεται σε πεντοξείδιο του φωσφόρου
Θα πρέπει λοιπόν να υπολογισθεί η περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε φώσφορο 46 x 0,436 = 20,056
(0,436: ο συντελεστής µετατροπής του πεντοξειδίου του φωσφόρου σε φώσφορο)


Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 20,056 κιλά φωσφόρου
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 32 κιλά φωσφόρου;
Χ= (100 x 32) : 20,056 = 159,55 κιλά
Θα χρησιµοποιηθούν 159,55 κιλά 0 – 46 – 0 στο στρέµµα


β. Σύσταση λίπανσης µε φώσφορο εκφρασµένο σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)
56 µονάδες / στρέµµα
Συνιστώµενο λίπασµα τριπλό υπερφωσφορικό 0 – 46 – 0
Υπολογισµοί:
Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 46 κιλά P2O5
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 56 κιλά P2O5;
Χ= (100 x 56) : 46 = 121,74 κιλά
Θα χρησιµοποιηθούν 121,74 κιλά 0 – 46 – 0 στο στρέµµα


ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΚΑΛΙΟ

α. Σύσταση λίπανσης µε κάλιο 32 µονάδες / στρέµµα
Συνιστώµενο λίπασµα θειικό κάλιο 0 – 0 – 50

Υπολογισµοί:
Οι 28 µονάδες καλίου είναι 28 κιλά
Στο λίπασµα 0 – 0 – 50 το ποσοστό 50% αναφέρεται σε οξείδιο του καλίου
Θα πρέπει λοιπόν να υπολογισθεί η περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε κάλιο
50 x 0,83 = 41,5
(0,83: ο συντελεστής µετατροπής του οξειδίου του καλίου σε κάλιο)

Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 41,5 κιλά καλίου
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 28 κιλά καλίου;
Χ= (100 x 28) : 41,5 = 67,46 κιλά
Θα χρησιµοποιηθούν 67,46 κιλά 0 – 0 – 50 στο στρέµµα


β. Σύσταση λίπανσης µε κάλιο εκφρασµένο σε οξείδιο του καλίου (K2O)
30 µονάδες / στρέµµα
Συνιστώµενο λίπασµα τριπλό θειικό κάλιο 0 – 0 – 50Υπολογισµοί:
Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 50 κιλά K2O
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 30 κιλά K2O;
Χ= (100 x 30) : 50 = 60 κιλά
Θα χρησιµοποιηθούν 60 κιλά 0 – 0 – 50 στο στρέµµα

Υπολογισμός Προσθήκης Φωσφόρου στο έδαφος.

Το έδαφος έχει 10,73ppm φωσφόρου και το απαιτούμενο όριο φωσφόρου στο έδαφος είναι 25ppm.
Άρα πρέπει να προστεθούν στο έδαφος 14,27ppm φωσφόρου.
Προσθήκη 14,27ppm φωσφόρου. = Προσθήκη 14,27g φωσφόρου σε 1000000g (=1*106g) εδάφους.
Σε 1*106 g εδάφους πρέπει να προσθέσω 14,27g φωσφόρου.
Σε 3,192*106 g εδάφους πρέπει να προσθέσω χ=;g φωσφόρου.
χ=45,55g φωσφόρου.
Σε 3,192*106g εδάφους πρέπει να προσθέσω 45,55g στοιχειακού φωσφόρου ανά δέντρο.

Μετατροπή στοιχειακού φωσφόρου σε P2O5:
Στοιχειακός φώσφορος=0,437* Ρ2Ο5
Ρ2Ο5=2,29*Στοιχειακός φώσφορος=2,29*45,55g=104,31g

Άρα η λίπανση που πρέπει να γίνει είναι 104,31g Ρ2Ο5 / δέντρο.
Αν η λίπανση γίνει με τύπο λιπάσματος 0-46-0.

Τότε σε κάθε δέντρο πρέπει να εφαρμοστεί:
46% Ρ2Ο5= στα 100g του λιπάσματος τα 46g είναι Ρ2Ο5.
Σε 100g λιπάσματος περιέχονται 46g είναι Ρ2Ο5.
Σε χ g λιπάσματος περιέχονται 104,31g Ρ2Ο5.
Άρα χ=226,76g λιπάσματος.

Έτσι για να προστεθούν σε κάθε δέντρο 104,31g Ρ2Ο5, πρέπει να γίνει
λίπανση με 226,76g λιπάσματος 0-46-0. Δηλαδή προσθήκη 0,250g λιπάσματος 0-46-0 ανά δέντρο, χύδην.

Υπολογισμός Προσθήκης Καλίου στο έδαφος.

Το έδαφος έχει 145ppm καλίου και το απαιτούμενο όριο καλίου στο έδαφος είναι 200ppm. Άρα πρέπει να προστεθούν στο έδαφος 55ppm καλίου.
Προσθήκη 55ppm καλίου στο έδαφος. = Προσθήκη 55g καλίου σε 1000000g (=1*106 g) εδάφους.
Σε 1*106 g εδάφους πρέπει να προσθέσω 55g καλίου.
Σε 3,192*106 g εδάφους πρέπει να προσθέσω χ=;g καλίου.
χ=175,56g καλίου.
Σε 3,192*106g εδάφους πρέπει να προσθέσω 175,56g στοιχειακού καλίου ανά δέντρο.

Μετατροπή στοιχειακού καλίου σε K2O:
Στοιχειακό Κάλιο=0,83* K2O
K2O=1,21* Στοιχειακό Κάλιο=1,21*175,56=212,43g
Άρα η λίπανση που πρέπει να γίνει είναι 212,43g K2O / δέντρο.
Αν η λίπανση γίνει με τύπο λιπάσματος 0-0-50.

Τότε σε κάθε δέντρο πρέπει να εφαρμοστεί:
50% K2O= στα 100g του λιπάσματος τα 50g είναι K2O
Σε 100g λιπάσματος περιέχονται 50g K2O.
Σε χ g λιπάσματος περιέχονται 212,43g K2O.
Άρα χ=424,86g λιπάσματος.

Έτσι για να προστεθούν σε κάθε δέντρο 212,34g K2O, πρέπει να γίνει λίπανση με 424,86g λιπάσματος 0-0-50. Δηλαδή προσθήκη 450g λιπάσματος 0-0-50 ανά δέντρο, χύδην.

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Υπολογισμός Λιπάνσεων με Άζωτο(Ν) Φώσφορο(P) Κάλιο(Κ)

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πληρωμές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsLetter

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε το Πολιτική Απορρήτου μας.

bokoslab - agropublic

Πρόσφατα Σχόλια

Άρθρα – Απόψεις

Ειδήσεις, powered by iNews

Συνδεθείτε τώρα!

Εγγραφείτε τώρα!