Γράφει ο Λεωνίδας Νταλιάνης, Γεωπόνος – Εδαφολόγος – Agricultural University of Athens, Soil Science & Αgricultural chemistry

Η Φυτοπροστασία για την καλλιέργεια της Ελιάς, επιτραπέζιας και λαδολιάς γίνεται κατόπιν ενδείξεων που υπάρχουν στον αγρό, και σύμφωνα με τα βλαστικά στάδια των δέντρων όπως επίσης και τους βιολογικούς κύκλους, τις γενεές των εντόμων καθώς και τις κλιματικές συνθήκες, όπου κι εάν κρίνονται ευνοϊκές ώστε να διαχειμάσουν οι μύκητες.

Για την πρόληψη εχθρών και ασθενειών στην καλλιέργεια της ελιάς, είναι απαραίτητη, η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών στον αγρό ,ώστε να αποφύγουμε είτε μύκητες είτε έντομα. Για να επιτευχθεί αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σωστές καλλιεργητικές πρακτικές όπου ευνοούν την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια υγιής καλλιέργεια.

Ενδεικτικά: η σωστή λίπανση με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, η σωστή διαχείριση του εδάφους, όπως επίσης και το κλάδεμα, είναι μερικοί από τους θεμέλιους λίθους. Η Αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, και χαλκούχων σκευασμάτων όπως επίσης και λιπασμάτων σίγουρα δέν αποτελούν πρακτικές για να έχουμε ένα υγιής σύστημα. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κλάδος της Γεωπονίας έχοντας γίνει ένα τεράστιο εμπορικό παιχνίδι, και έχοντας απομακρυνθεί από την επιστήμη, έχει ως συνέπεια την δημιουργία δυσάρεστων αποτελεσμάτων στο οικοσύστημα. Η έκπλυση των νιτρικών, η μόλυνση των εδαφών, η θανάτωση των μικροοργανισμών όπως επίσης και των ωφέλιμων εντόμων είναι μερικά από τα αποτελέσματα όλων αυτών των πρακτικών όπου έχουν εφαρμοστεί τόσα χρόνια.

Για να δόυμε αυτή την περίοδο την φυτοπροστασία, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψην μας τα βλαστικά στάδια της ελιάς:

Τα Βλαστικά στάδια της ελιάς

Η νέα βλάστηση έχει ξεκινήσει, τα πρώτα φύλλα έχουν εκπτυχθεί και σχηματίζονται οι ανθοταξίες. Στις παραλιακές και στις πιο πρώιμες περιοχές ολοκληρώθηκε το στάδιο του σχηματισμού των ανθοταξιών (βλαστικό στάδιο C) και αρχίζει το φούσκωμα των ανθιδίων (βλαστικό στάδιο D). Στις μεσοπρώιμες περιοχές σταδιακά διαμορφώνονται οι ανθοταξίες (βλαστικά στάδια B και C) ενώ στις όψιμες ανοίγουν οι οφθαλμοί (βλαστικό στάδιο Β).

AgroPublic | %25CF%2586%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B7


Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleaginea)

Διαπιστώσεις

Μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί φυλλόπτωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων. Μέτριες θερμοκρασίες 16-20 οC σε συνδυασμό με βροχερό ή πολύ υγρό καιρό ευνοούν νέες ανοιξιάτικες μολύνσεις που εκδηλώνονται με την εμφάνιση χαρακτηριστικών καστανών κυκλικών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, «μάτια παγωνιού». Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και αποφύλλωση κλαδιών που βρίσκονται χαμηλά στις ποδιές. Έντονες προσβολές κυκλοκονίου παρουσιάζονται μετά από ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις σε περιοχές αυξημένης υγρασίας. 

Οδηγίες

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια. Η αντιμετώπιση βασίζεται σε προληπτικά μέτρα:

 • – Επιλογή λιγότερο ευαίσθητων ποικιλιών και αποφυγή πυκνής φύτευσης κατά την εγκατάστασή νέων ελαιώνων σε περιοχές πεδινές, υγρές και απάνεμες.
 • – Μείωση της υγρασίας με κατάλληλο κλάδεμα.
 • – Ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις.
 • – Σε ελαιώνες ευπαθών ποικιλιών που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή υγρασία συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για την προστασία της νέας βλάστησης (ακραία νεαρή βλάστηση 2-5 εκ.).

Σύσταση

O χαλκός χρησιμοποιείται πριν την άνθιση. Αν χρειαστεί να επέμβετε κατά την άνθιση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μη χαλκούχο μυκητοκτόνο.

Απαιτούνται άμεσοι ψεκασμοί στους Ελαιώνες - Ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος μόλυνσης! - Farmacon - Blog - Η #1 online αγροτική εφαρμογή

Κερκόσπορα (Pseudocercospora cladosporioides)

Συμπτώματα

Σημαντική μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί πρόωρη φυλλόπτωση. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η εμφάνιση σκούρου μεταχρωματισμού μόνο στην κάτω επιφάνεια των φύλλων της προηγούμενης χρονιάς. Μακροσκοπικά μοιάζει με καπνιά αλλά δεν απλώνεται σε άλλα σημεία του δέντρου. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται ακανόνιστες χλωρωτικές ή κίτρινες κηλίδες που αργότερα νεκρώνονται και προκαλείται έντονη πρόωρη φυλλόπτωση το καλοκαίρι. Στους άωρους καρπούς προκαλεί ελαφρά βυθισμένες καστανές κηλίδες ενώ στους ώριμους η συνένωση γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψη.

 • Οδηγίες
 • – Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεμα συμβάλουν στον περιορισμό της ασθένειας.
 • – Η σημαντικότερη επέμβαση για τον έλεγχο της ασθένειας είναι η προστασία της νέας βλάστησης (2-5εκ.) από ανοιξιάτικες μολύνσεις, προληπτικά με χρήση χαλκούχων και άλλων εγκεκριμένων μυκητοκτόνων που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκόνιου.
 • – Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι προσβεβλημένοι ελαιώνες για να αποφευχθεί η εξάπλωση του μολύσματος που βρίσκεται στα παλιά φύλλα.

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

Οδηγίες

Οι προνύμφες της φυλλόβιας γενιάς διαχείμασαν στα φύλλα και τώρα συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους τρεφόμενες από την ακραία τρυφερή βλάστηση και τις ανθοταξίες. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες του φετινού χειμώνα δεν ευνόησαν τη θνησιμότητα των διαχειμαζουσών προνυμφών, αντιθέτως ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κατά τόπους προσβολές στις ανθοταξίες. Συνήθως οι προσβολές της φυλλόβιας γενιάς είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν επέμβαση. Εξετάστε τα ελαιόδεντρα και όπου διαπιστώνετε έντονη ζημιά στις ανθοταξίες συστήνεται επέμβαση κατά προτίμηση με βάκιλο της Θουριγγίας.

Καλοκόρη (Calocoris trivialis)

Έντομο πολυφάγο (βρωμούσα) που προσβάλει περιστασιακά την ελιά και προκαλεί καταστροφή μέρους ή ολόκληρης της ανθοταξίας. Κρίσιμη περίοδος είναι από τον σχηματισμό των ανθοταξιών (βλαστικό στάδιο C) μέχρι το κρόκιασμα (βλαστικό στάδιο Ε) λίγο πριν την άνθιση. Αυτή η περίοδος διαρκεί μέχρι αρχές Απριλίου για τις πολύ πρώιμες και μέχρι τέλη Απριλίου για μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές. 

Νύμφες και ενήλικα του εντόμου έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό πράσινο χρώμα και διαβιούν αυτή την περίοδο στα ζιζάνια που βρίσκονται κάτω από τα ελαιόδεντρα (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Η αυτοφυής αυτή βλάστηση δίνει άφθονη τροφή στο έντομο.

Σύνδρομο ταχείας καταπτώσεως της Ελιάς": Μια νέα καταστρεπτική ασθένεια της Ελιάς - Farmacon - Blog - Η #1 online αγροτική εφαρμογή

Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi)

καρκινωση ελια

Συμπτώματα: Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στα φύλλα, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων.

Συνθήκες ανάπτυξης ασθένειας: Τα δέντρα μολύνονται από μη επουλωμένες πληγές, συνήθως από ράβδισμα, κλάδεμα ή μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός.

Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

Συμβουλές:

Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:

 • Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
 • Εφαρμογή προλη̟τικού ψεκασμού με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα αμέσως μετά από ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι.
 • Η αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδιών πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις και τα κλαδιά να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.
 • Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά.
 • Στη σύσταση νέου ελαιώνα να αποφεύγεται η πυκνή φύτευση και να χρησιμοποιούνται δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.

Καπνιά (Capnodium olaeoprhilum)

Συμπτώματα: Κλαδιά και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση). Πρόκειται για μύκητα που αναπτύσσεται πάνω στις μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων, κυρίως του λεκανίου.

Συνθήκες ανάπτυξης ασθένειας: Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.

Συμβουλές:

Η καπνιά περιορίζεται κυρίως με την καταπολέμηση του λεκανίου την κατάλληλη εποχή αλλά και με κλάδεμα για καλό φωτισμό και αερισμό του εσωτερικού της κόμης των δέντρων. Μετά τη συγκομιδή συνιστάται μια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα.

Λειχήνες

λειχηνες ελια

Οι λειχήνες αναπτύσσονται σε υγρές περιοχές καλύπτοντας κορμούς και κλάδους των ελαιοδέντρων με κιτρινοπράσινο χρώμα.

Όπου υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης συστήνονται ψεκασμοί των κορμών και των κλάδων με χαλκούχα σκευάσματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την αποκόλληση των λειχήνων.

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Η Φυτοπροστασία στην καλλιέργεια της ελιάς

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.
Πληρωμές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsLetter

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε το Πολιτική Απορρήτου μας.

Πρόσφατα Σχόλια

Άρθρα – Απόψεις

Ειδήσεις, powered by iNews

Συνδεθείτε τώρα!

Εγγραφείτε τώρα!