Γράφει ο Νταλιάνης Γιώργος*,

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούν όσοι αποκτούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Δεδομένου ότι ως αγρότες ασκείτε οικονομική δραστηριότητα και μπορεί να προβαίνετε σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχή υπηρεσιών υπάγεστε σε ΦΠΑ.


Το καθεστώς ΦΠΑ που ανήκετε καθορίζει και τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Α) Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος

Στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. μπορείτε να ενταχθείτε:

  • Εάν λάβατε επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και
  • Εάν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ (*).

“Το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι προαιρετικό καθεστώς, το οποίο θεσπίστηκε με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από 1.1.2017 με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και το οποίο απαλλάσσει τους αγρότες που εντάσσονται σε αυτό από τις υποχρεώσεις, που έχουν όσοι υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., δηλαδή από τις υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων), έκδοσης στοιχείων και υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, ΔΕΝ έχετε υποχρέωση:


– να τηρείτε βιβλία και για τις πωλήσεις των προϊόντων σας
– να εκδίδετε τιμολόγια, καθώς αυτά τα εκδίδουν οι αγοραστές
– να εκδίδετε παραστατικά διακίνησης όταν διακινείτε αγροτικά προϊόντα, καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε τα αποθέματά σας (διακίνηση, παράδοση, αποστολή).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν πραγματοποιείτε λιανικές πωλήσεις προϊόντων σας, δεν υποχρεούστε στηνέκδοση απόδειξης λιανικής, ωστόσο αυτές οι συναλλαγές αποδεικνύονται με την έκδοση ειδικού στοιχείου (**).

Οφείλετε κάθε έτος να δηλώνετε τα αγροτικά σας εισοδήματα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1). Θα πρέπει δηλαδή να απεικονίσετε τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική σας δραστηριότητα στην «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3).
Τα ποσά αυτά μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον πίνακα 4Γ1 : «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ως αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:


ΔΕΝ είστε υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς οι πωλήσεις των προϊόντων σας και των υπηρεσιών σας δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας.
– δικαιούστε να λάβετε επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσατε για την άσκηση της αγροτικής σας εκμετάλλευσης.


Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ είναι 6% επί της αξίας των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχετε πραγματοποιήσει σε κάποιον που είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, σε Δημόσιο, Δήμους κ.α.


Ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

ΔΕΝ επιβάλλεται Τέλος Επιτηδεύματος στους Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος.

Όταν είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε ηλεκτρονικά, μια ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών, δηλαδή ένα αρχείο για όλο το χρόνο, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα τιμολόγια και τις αποδείξεις, ανεξάρτητα της απαλλαγής ή όχι από την ενημέρωση βιβλίων.

Δεν χρειάζεται να υποβάλλετε συγκεντρωτική κατάσταση πελατών.

Β) Αγρότης κανονικού καθεστώτος

Δίνεται η δυνατότητα, από 01/01/2015 και μετά, μη ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων εάν ανήκετε στους αγρότες − φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εφόσον:


– Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000 €) ευρώ.
– Τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις σας και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και
– Δεν ασκείτε άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα μη ενημέρωσης βιβλίων ΔΕΝ σας απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείων π.χ. τιμολόγια για πωλήσεις σε επαγγελματίες και αποδείξεις λιανικής για πωλήσεις σε ιδιώτες.

Όλα τα αγροτικά σας εισοδήματα υποχρεούστε να τα δηλώσετε κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.


Πρώτα συμπληρώνετε το έντυπο E3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», στο οποίο δηλαδή απεικονίζετε τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική σας δραστηριότητα.


Τα ποσά που έχετε καταχωρίσει στο έντυπο Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον πίνακα 4Γ1: «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ως αγρότης κανονικού καθεστώτος υποχρεούστε να υποβάλλετε δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες, αναγράφοντας σε αυτές το σύνολο των πράξεων που πραγματοποιήσατε. Ο υπολογισμός του Φ.Π.Α. γίνεται βάσει των πωλήσεων και των αγορών (δηλαδή Φ.Π.Α εκροών μείον Φ.Π.Α εισροών).

Θεωρείστε επιτηδευματίας και οφείλετε να πληρώνετε κάθε έτος το τέλος επιτηδεύματος

Θα πρέπει να υποβάλλετε με ηλεκτρονικό τρόπο τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για τα έσοδα και τα έξοδά σας του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Προσοχή: Σε περίπτωση που οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών δεν υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας (εως 31 Μαρτίου), επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

AgroPublic | agrotes kathestws

Γ) Νέος Αγρότης

Εάν είστε νέος αγρότης, δηλαδή ξεκινάτε για πρώτη φορά την άσκηση αγροτικής
εκμετάλλευσης, μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο καθεστώς ΦΠΑ επιθυμείτε να ενταχθείτε.
Το καθεστώς ΦΠΑ που θα επιλέξετε θα καθορίσει και τις φορολογικές σας υποχρεώσεις

Δ)Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Το Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων είναι προαιρετικό καθεστώς και μπορείτε να ενταχθείτε, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρείτε, εάν:

  • κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ καθαρή αξία (άνευ ΦΠΑ)
  • για πρώτη φορά πραγματοποιήσατε έναρξη εργασιών από 01/01/2019. Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική την μετάταξή σας στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., η οποία συντελείται από την στιγμή της πραγματοποίησης της πράξης, με την οποία έγινε η υπέρβαση του ορίου.

Μάθετε ότι: Στο καθεστώς αυτό δεν μπορούν να υπαχθούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Ως αγρότης που εντάσσεστε στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, απαλλάσσεστε από την υποχρέωση ενημέρωσης των βιβλίων σας και στα στοιχεία που εκδίδετε, εάν υπάρχει σχετική υποχρέωση, θα πρέπει να αναγράφετε την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων αρ.39 ν.2859/2000».

Οι αγρότες που θα επιλέξουν να υπαχθούν στο καθεστώς αυτό δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου αυτού, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν.

Εκπιπτόμενες Δαπάνες Αγροτών

Όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών με την ΠΟΛ.1041/2015 και την ΠΟΛ. 1116/2015 έχει γίνει δεκτό για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων που ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά:

α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,

β) καλλιεργητικές δαπάνες,

γ) δαπάνες άρδευσης,

δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,

ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,

στ) των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,

ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ.

η) ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

AgroPublic | Καταγραφή 3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(*) Στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 € περιλαμβάνεται:
– Το ποσό, το οποίο προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς, που εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στον φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων,
– Το ποσό, το οποίο προκύπτει από τα ειδικά στοιχεία, που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος,
– Το ποσό, το οποίο προκύπτει από την παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική του αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής του εκμετάλλευσης:
– προς άλλους υποκείμενους στον φόρο,
– προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές, κλπ),
– προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
– προς πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, δήμοι, κλπ.).

(**)Η υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. προβλέπεται για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν :
– σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, καθώς και
– σε πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο (ιδιώτες)

Χαρακτηριστικά Ειδικού Στοιχείου:

(α)εκδίδεται αθεώρητο,

(β)δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της αναγραφόμενης αξίας του,

Νταλιάνης Γιώργος,

Τελειόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Φορολογικές Υποχρεώσεις Αγροτών – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.