Με υπουργική απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις, μεταξύ άλλων, στον τρόπο που καθορίζεται ο ορισμός των βοσκοτόπων και η επιλεξιμότητά τους για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 416/110255 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1905/13.5.2021, η οποία τροποποιεί την υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147).

Ειδικά για τα θέματα των βοσκοτόπων αναφέρονται τα εξής:

9. Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:

α) Προστίθεται σημείο θ στην παρ. 1 ως εξής:

«θ. Τους τύπους – κατηγορίες βλάστησης, που αποτελούν τις βοσκοτοπικές εκτάσεις:

Α. Λιβάδια

Πρόκειται για εκτάσεις με πυκνή κάλυψη από ποώδη βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη φυτά.

Χρησιμοποιούνται κυρίως για βόσκηση, αλλά μπορεί να γίνεται και μηχανική συγκομιδή της ζωοτροφής. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνουν διάσπαρτη ξυλώδη βλάστηση και δέντρα (<30 % της έκτασής τους), καθώς και κτηνοτροφικές υποδομές (φράκτες, καταλύματα ζώων, ποτίστρες κ.τ.λ.). Αντιστοιχούν στην κλάση 2.3.1 Copernicus – Corine Land Cover (2018).

Β. Φυσικοί Βοσκότοποι

Οι φυσικοί βοσκότοποι είναι περιοχές με ποώδη βλάστηση στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη (μέγιστο ύψος βλάστησης τα 150cm) που καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς τους. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν και ξυλώδη βλάστηση (<50% της έκτασης) και διάσπαρτα δέντρα (< 30 % της έκτασης). Συχνά περιλαμβάνουν ανώμαλες και ανισόπεδες επιφάνειες εδάφους με απότομες κλίσεις καθώς και βραχώδεις εκτάσεις ή χερσότοπους που δεν ξεπερνούν το 50% της έκτασης. Αντιστοιχούν στην κλάση 3.2.1 Copernicus – Corine Land Cover (2018).

Γ. Θαμνότοποι και Χερσότοποι

Βλάστηση με χαμηλή και κλειστή εδαφοκάλυψη όπου κυριαρχούν οι θάμνοι, οι χαμηλής ανάπτυξης θάμνοι και η ποώδης βλάστηση. Η έκταση μπορεί να περιλαμβάνει και δέντρα (με ύψος μικρότερο των 3 μέτρων) καθώς και χερσότοπους (<50% της επιφάνειάς τους). Αντιστοιχούν στην κλάση 3.2.2 Copernicus – Corine Land Cover (2018).

Δ. Σκληροφυλλική Βλάστηση

Εκτάσεις με θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση (μακκία, φρυγανώδη) η οποία χαρακτηρίζεται από φυτά συνήθως αειθαλή με σκληρά φύλλα και κοντά μεσογονάτια διαστήματα. Η συγκεκριμένη βλάστηση εκτός από σκληροφυλλικούς θάμνους και χαμηλού ύψους θάμνους, περιλαμβάνει και διάσπαρτα σκληροφυλλικά δέντρα (<30% της επιφάνειάς τους), ποώδη βλάστηση αλλά και βραχώδεις εκτάσεις (<50% της έκτασής τους). Αντιστοιχεί στην κλάση 3.2.3 Copernicus – Corine Land Cover (2018).»

10. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 40α

Επιλεξιμότητα βοσκοτοπικών εκτάσεων

1. Για να είναι επιλέξιμες οι βοσκοτοπικές εκτάσεις πρέπει:

α) Να υπάγονται σε μία από τις περιγραφόμενες κατηγορίες του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας.

β) Να μην περιλαμβάνει μη επιλέξιμα τμήματα και ειδικότερα:

βα) Τεχνητά στοιχεία οποιουδήποτε μεγέθους. Πρόκειται για κτίρια, διαμορφωμένες επιφάνειες ανθρωπογενούς δραστηριότητας, μονοπάτια πλάτους άνω των 2m, τεχνητές επιφάνειες νερού.

ββ) Φυσικά στοιχεία μεγέθους άνω των 100m2. Πρόκειται για φυσικές επιφάνειες νερού, πετρώδεις – βραχώδεις επιφάνειες, συμπαγείς και αδιαπέραστες συστάδες θάμνων, μη φυσική ή γεωργική βλάστηση. Ειδικά στην περίπτωση των συμπαγών και αδιαπέραστων συστάδων θάμνων, αυτές θεωρούνται μη επιλέξιμες, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διέρχεται ένας άνθρωπος ανάμεσά τους (ελάχιστη απόσταση 0,30μ.).

γ) Στις περιπτώσεις που εντός βοσκοτοπικής έκτασης υπάρχουν διάσπαρτα φυσικά στοιχεία ξυλώδους βλάστησης, τα οποία είναι προσβάσιμα από τα ζώα και μπορούν να καταναλωθούν από αυτά, είναι επιλέξιμα υπό προϋποθέσεις, ήτοι:

γα) Δέντρα απομονωμένα ή διάσπαρτα, όποιο και αν είναι το μέγεθός τους, μαζί με τον υποόροφο αυτών, και εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.

γβ) Ακανθώδεις θάμνοι ύψους μικρότερου του 1,50m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.

γγ) Οποιαδήποτε βλάστηση που καταναλώνεται από τα ζώα ύψους μικρότερου του 1,50 m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.

δ) Να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, που εφόσον υπάρχουν καθιστούν την έκταση κατάλληλη για βόσκηση, θεωρούνται τα παρακάτω:

δα) Οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται το πρωτεύον, δευτερεύον και αγροτικό οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τα μονοπάτια.

δβ) Σταβλικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης του ζωικού κεφαλαίου.

δγ) Κατάλυμα κτηνοτρόφου. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης – κατάλυσης του κτηνοτρόφου.

δδ) Λειτουργικά σημεία ποτίσματος, φυσικά ή τεχνητά.

δε) Περιττώματα σε σημαντικές ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται πλησίον σταβλικών εγκαταστάσεων.

Τα παραπάνω κριτήρια δεν συντρέχουν σωρευτικά στη βοσκοτοπική έκταση. Αρκεί, κατά περίπτωση, η παρουσία έως δυο (2) εξ αυτών, εφόσον επιβεβαιώνεται η αντιστοίχιση με τις περιγραφόμενες κατηγορίες του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας.

ε) Να εμπίπτει σε βοσκοτοπική έκταση με συντελεστή επιλεξιμότητας των κλάσεων 2 έως 5 του κάτωθι πίνακα.

Πίνακας: Συντελεστές επιλεξιμότητας βοσκοτοπικών εκτάσεων

AgroPublic | pinakas voskotopoi

Η αποδεκτή έκταση των εκτάσεων κατάλληλων για βόσκηση, υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο της αναλογίας (pro rata). Ο συντελεστής επιλεξιμότητας αφορά στο τμήμα της βοσκοτοπικής έκτασης που απομένει, αφού εξαιρεθούν τα μη επιλέξιμα στοιχεία του σημείου β της παρ. 1 του άρθρου 40α της παρούσας και αποτελεί τη χρησιμοποιούμενη γη βοσκοτόπων.

2. Κατά την απόδοση συντελεστή επιλεξιμότητας, λαμβάνεται υπόψη η ομοιογένεια κάλυψης. Όμορες βοσκοτοπικές εκτάσεις που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο τύπο βοσκοτοπικής έκτασης των περιγραφόμενων κατηγοριών του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας και παρουσιάζουν ομοιογένεια στην υφή, λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό επιλεξιμότητας, εφόσον πληρούν και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 40α της παρούσας.

3. Στις περιπτώσεις βοσκοτοπικών εκτάσεων που εμπίπτουν σε μια εκ των κατηγοριών του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας και ταυτόχρονα συντρέχουν έως δύο (2) εκ των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 40α της παρούσας, αποδίδεται ο συντελεστής επιλεξιμότητας 100% (κλάση 5 του ανωτέρω πίνακα) στην έκταση που απομένει, εφόσον έχουν αφαιρεθεί οι περιπτώσεις του σημείου β της παρ. 1 του άρθρου 40α της παρούσας».

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Άμεσες Ενισχύσεις: Αλλαγές σε ορισμό & επιλεξιμότητα βοσκοτόπων

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.