AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με το θέμα της ανάρτησης άρθρου, σε διαδικτυακό τόπο περιεχομένου αγροτικού ενδιαφέροντος, το οποίο εμφάνιζε, μέσω στιγμιότυπου εικόνας, προσωπικά δεδομένα γεωργών (ΑΦΜ, όνομα, πατρώνυμο) από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ΕΑΕ 2024, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση.

“Όπως κάθε χρόνο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών για τα 2 Γεωργικά Ταμεία και τη διαχείριση των ενωσιακών αγροτικών ενισχύσεων, ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ορίζονται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και στις εθνικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Το προσωπικό του Οργανισμού συστηματικά εργάζεται:
• ως αναθέτουσα αρχή, συντάσσοντας τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη του περιβάλλοντος
υποβολής της ΕΑΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr) και το περιεχόμενο αυτής και
• ως ελεγκτική αρχή, επιβεβαιώνοντας ή μη την ορθότητα υλοποίησης και λειτουργίας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.

Σημειώνεται ότι, το περιβάλλον λειτουργίας και το περιεχόμενο της ΕΑΕ προσδιορίζεται από το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο προκειμένου αφενός να καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας και οι επιμέρους δεσμεύσεις των Παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) και αφετέρου, οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) αυτών των
παρεμβάσεων, με γνώμονα:


• τη διευκόλυνση της ορθής αποτύπωσης της εκμετάλλευσης του γεωργού στον ελλαδικό χώρο και
• τη διεξαγωγή εξατομικευμένων ελέγχων κατά την υποβολή έκαστης ΕΑΕ και ελέγχων
αποσφαλμάτωσης σε επίπεδο επικράτειας κατά το διάστημα υποβολής, ώστε να αποφευχθούν εσφαλμένες καταχωρήσεις που οδηγούν σε αστοχίες οι οποίες έχουν ως τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού πληρωμής των δικαιούχων.

Σκοπός των εργαζομένων του Οργανισμού, στη συγκεκριμένη φάση, είναι η ορθή λειτουργία της εφαρμογής που υποβάλλεται η ΕΑΕ, στο κυβερνητικό νέφος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις θεσμικές απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι ο γεωργός όπως κάθε χρόνο, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος δωρεάν, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), στην πλατφόρμα που διατίθεται στο gov.gr.

Η διαδικασία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση τη χρήση των κωδικών Taxisnet, για την ταυτοποίηση του γεωργού και τη διασφάλιση διαχείρισης των δεδομένων του.
Οι ανάδοχοι που συνδράμουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΣ ΚΑΠ υπόκεινται στις υποχρεώσεις του εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ ως προς την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, καθώς και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν για τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών.

Την Τετάρτη 03.04.2024 σε διαδικτυακό τόπο περιεχομένου αγροτικού ενδιαφέροντος, αναρτήθηκε άρθρο το οποίο εμφάνιζε, μέσω στιγμιότυπου εικόνας, προσωπικά δεδομένα γεωργών (ΑΦΜ, όνομα, πατρώνυμο) από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ΕΑΕ 2024.

Την ίδια μέρα ο Σύλλογος των εργαζομένων προέβη σε σχετικές ενέργειες.

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων επιλέγουμε να μην σιωπούμε απέναντι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία επανειλημμένως βάλλουν τόσο κατά της υπηρεσίας μας, όσο και κατά συναδέλφων που εργάζονται διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του γεωργού και την ορθή διαχείριση των Ταμείων.

Καταγγέλλουμε κάθε διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων που ως σκοπό έχουν τον αποπροσανατολισμό του κοινού, στο οποίο απευθύνονται.

Καλούμε όλους τους εκπροσώπους των φορέων του αγροτικού τομέα, να στηρίξουν τον αγώνα μας και να σταθούν απέναντι στα ανακριβή και κακόβουλα δημοσιεύματα των Μ.Μ.Ε.

Πηγή: agroekfrasi.gr