AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | ΕΙΚΟΝΑ

Με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι υπουργοί υπενθύμισαν τη σημασία αποτελεσματικών μέτρων συντονισμού σε διεθνές επίπεδο για να εξασφαλιστεί μια παγκόσμια απάντηση στην επισιτιστική ασφάλεια. Η ικανότητα μεταφοράς αποθηκευμένων σιτηρών εκτός Ουκρανίας πριν από την επόμενη συγκομιδή είναι απαραίτητη τόσο για τους Ουκρανούς όσο και για τη διευκόλυνση των διεθνών αγορών. Με τις τελευταίες πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, οι υπουργοί συνέχισαν την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των γεωργικών αγορών , τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες σε ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας.
Στο πλαίσιο αυτό, δεκαέξι αντιπροσωπείες ζήτησαν από την Επιτροπή να παρατείνει, για τη διάρκεια της εκστρατείας του 2023, την αρχή των προσωρινών παρεκκλίσεων από ορισμένες διατάξεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που θεσπίστηκαν για το 2022. Η Επιτροπή ανέφερε ότι θα επεκταθεί γρήγορα επιστροφή στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν επίσης την αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα χάρη στην ΚΓΠ και επιβεβαίωσαν την ικανότητα της ΚΓΠ να συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, όπως υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Αμοιβαιότητα προτύπων για εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή σχετικά με την πρόσφατα εγκριθείσα έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής . Η συζήτηση ακολούθησε προηγούμενη συζήτηση που διοργάνωσε η γαλλική Προεδρία τον Φεβρουάριο του 2022 σχετικά με την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

Η έκθεση κατέδειξε την ικανότητα εφαρμογής μέτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΟΕ, σε πολυμερή φόρουμ, σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες ή μέσω αυτόνομων μέτρων όταν ένα πρότυπο παραγωγής εισάγεται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Οι υπουργοί χαιρέτησαν την έκθεση και τόνισαν ότι σε πολλούς τομείς, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, που αναφέρθηκε από πολλές αντιπροσωπείες, η εξέταση της αμοιβαιότητας ήταν σημαντική, ιδίως με την κινητοποίηση πολυμερών φόρουμ και διμερών διαπραγματεύσεων. Ζήτησαν επίσης να πραγματοποιείται τακτική παρακολούθηση των μέτρων που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται.

Άλλα θέματα

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από την Προεδρία για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ).

Έλαβαν επίσης πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση σχετικά με την επιζωοτία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ευρώπη και την ανάγκη συνεχούς κινητοποίησης όλων για την εξάλειψή της, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMAFA). Περαιτέρω, ενημερώθηκαν από τις αντιπροσωπείες για τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες στα κράτη μέλη (Κροατία) και για μια κοινή προσέγγιση σχετικά με τους στόχους της μείωσης της βιώσιμης χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Εσθονία).

Αλιευτικές ευκαιρίες για το 2023

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς για την κατάσταση εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) . Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023 , η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2022. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των τριών πυλώνων της ΚΑλΠ. καθώς και την ανάγκη αναγνώρισης των προσπαθειών και των βελτιώσεων που γίνονται από τον κλάδο.

Συζήτησαν περαιτέρω την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τις ιδιαιτερότητες κάθε θαλάσσιας λεκάνης, τις επιπτώσεις της αλιείας τρίτων χωρών καιαποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, καθώς και ο αντίκτυπος άλλων παραγόντων όπως το κλίμα και η ρύπανση στον αλιευτικό πόρο.

Οι υπουργοί συζήτησαν επιπλέον τη σημαντική αναστάτωση στον αλιευτικό τομέα που προκλήθηκε από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, είτε πρόκειται για εμπορικές ροές, για την ανάπτυξη επιστημονικών συμβουλών ή για τη διεξαγωγή ορισμένων διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο. Ανέφεραν επίσης την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (FEAMPA) για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων για τη στήριξη του κλάδου.